vitajte     -     o firme     -     produkty     -     kontakty         

Investícia do Vašej budúcnosti!        
 


Úspešná realizácia projektu v rámci OP KaHR!


Spoločnosť 
MICRO JUNTAS SK, s.r.o. úspešne zrealizovala projekt s názvom
Rast kvality a kvantity výroby, zníženie odpadovosti a časových strát v rámci  OP Konkurencieschopnosť  a hospodársky rast.
 

V rámci realizácie projektu prebehli aktivity:

HA 01 Nákup nových technológií na inováciu výroby
Podporné aktivity
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť


Hlavný cieľ projektu: Expanzia výrobného potenciálu zavedením nových technológií


Špecifické ciele (výsledky projektu):

- Inovácia 2 výrobných postupov zefektívnením ich priebehu
- Odstránenie potreby prestojov vo výrobe počas opráv starých technológií, eliminácia časových strát počas prestojov
- Podpora ekologickej výroby, zníženie odpadovosti výroby
- Rast produktivity výroby a pridanej hodnoty
- Tvorba 3 nových udržateľných miest
- Výroba 50 tvarovo nových typov tesnení a izolácií
- Zrýchlenie výrobného procesu

 
Dátum začatia realizácie projektu:         09/2014  
Dátum ukončenia realizácie projektu:         08/2015

Schválená výška NFP na projekt:       68.912,50 Eur
Celkové oprávnené výdavky projektu:       137.825,00 Eur


Miesto realizácie projektu (sídlo prijímateľa):
MICRO JUNTAS SK, s.r.o.
Mlynská Ulica 38/C
Spišská Nová ves
052 01


Internetová stránka riadiaceho orgánu:
www.mhsr.sk
Internetová stránka Operačného program: www.opkahr.sk


Fond EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja